Foreningen


Slægtshistorisk Forening Herning


Foreningen blev oprettet i 1970.

 

Ved den stiftende generalforsamling d. 2. marts 1970,

blev Jørgen Østergaard valgt som foreningen første formand.

 

 

VEDTÆGTER

FOR

SLÆGTSHISTORISK FORENING

 

 

1.Foreningens navn er Slægtshistorisk Forening, Herning.

 

Foreningens hjemsted er Herning kommune.

 

2.Foreningens formål er at samle slægtshistorisk interesserede for ved fælles indsats, oplysende foredrag, ekskursioner og lignende at øge kendskabet til og skabe interesse for slægts- og lokalhistorisk forskning.

 

Foreningens bestyrelse kan træde i dialog med arkiver, biblioteker, andre foreninger, myndigheder og politikere med mere, samt tegne medlemskab i foreninger, når bestyrelsen skønner, at dette vil fremme medlemmernes interesser.

 

3.Foreningen er åben for alle interesserede. Medlemmers ægtefælle/samlever har adgang til foreningens arrangementer.

Medlemskab af foreningen skal godkendes af bestyrelsen.

Medlemmer kan ekskluderes af bestyrelsen.

 

4.Foreningens virke sker fortrinsvis fra september til april, i hvilket tidsrum møder normalt afholdes 3. mandag i hver måned.

 

5.Foreningens medlemmer betaler et kontingent, der fastsættes på generalforsamlingen og opkræves helårligt forud for 1 år ad gangen.

Seneste rettidige betaling er 31. januar. Hvis kontingentet ikke er betalt senest denne dato, anses medlemskabet for ophørt.

 

Regnskabsåret er kalenderåret.

 

6.Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.   Ordinær generalforsamling holdes, når intet andet er meddelt, på første mødedag i februar.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan holdes, når bestyrelsens flertal ønsker det, eller en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel og ske ved meddelelse på et medlemsmøde eller ved udsendelse af e-mail til de medlemmer, der har meddelt foreningen en e-mailadresse.

 

7. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på fem medlemmer. Denne konstituerer sig med en formand, næstformand, kasserer og sekretær. Desuden vælges to suppleanter og en revisor. Valgene gælder for to år ad gangen, med 2 medlemmer på valg hvert andet år og 3 medlemmer på valg hvert andet år, første gang efter lodtrækning. Suppleanter og revisor er på valg hvert år.

 

Foreningen forpligtes ved underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over Dankort og Netbank til foreningens bank/giro-konti hver for sig.

 

8.Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.  Ændringer i vedtægterne kræver 2/3 flertal blandt de mødte medlemmer.

 

9.Opløsning af foreningen kan ske ved generalforsamlingsbeslutning, hvor det samtidig besluttes, hvordan en eventuel efterladt formue skal anvendes, idet det dog fortrinsvis skal være til støtte af andet lokalt historisk virke.

 

10.Således vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 2. marts 1970. Ændret på generalforsamling, den 15. januar 1973, den 17. januar 1977, den 21. januar 1991, den 17. januar 2000, den 16. januar 2012, den 20. januar 2020, den 21. februar 2022 og 19. februar 2024.

 

 

Kontingent: 250 kr. årlig

 

 

Kontakt til foreningen via mail: kontakt@slaegtsforskning-herning